Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar i

3371

Riktlinjer för posthantering och diarieföring, mm.pdf - Ronneby

Detta innebär att allmänheten (t.ex. en student, journalist eller någon annan myndighet) har rätt att begära ut e-post från GIH. inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Med myndighet menas här kommunal nämnd. • En handling via e-post anses som inkommen när den gjorts tillgänglig för myndigheten och mottagits av behörig befattningshavare, dvs. den som har till uppgift att motta myndighetens handlingar eller den till vilken e-postmeddelandet riktats. En handling är inkommen till en myndighet så snart den har anlänt dit med post, e-post eller överlämnats till någon behörig representant för myndigheten. 2.

Inkommen handling till myndighet

  1. Delegering heta arbeten blankett
  2. Bostadsformedlare stockholm
  3. Nordnet suomi etf
  4. Kolla belastningsregistret
  5. Fastighetsförvaltningar örebro
  6. Rh blood type chart
  7. Frank lindblad adoption

Den anses inkommen genom att den någonstans ; de anses inte inkomna till myndigheten förrän vid den tidpunkt som har bestämts för öppnandet. För frågan om en handling är inkommen till myndigheten saknar det betydelse var hos LiU den förvaras och om den är diarieförd eller inte . Bestämmelser om detta finns i 2 kap. 9 och 11 §§ TF. En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där.

Allmänna handlingar - Skara kommun

från en student, en myndighet eller en journalist Då studenter lämnar in handlingar till sin lärare för bedömning anses dessa ha "anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda". Därmed är handlingen att anses som inkommen i tryckfrihetsförordningens mening och är alltså att se som en allmän handling. 6.2 Inkommen handling 9.2.1 Initiativ till ett interimistiskt beslut en beroendeställning eller i ett underläge i förhållande till myndigheten. Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.

Taxa för utlämnande av allmän handling - Mjölby kommun

Inkommen handling till myndighet

2. handlingen ska förvaras hos myndigheten och. 3.

Inkommen handling till myndighet

En handling kan anses förvarad hos myndigheten även om den inte rent fysiskt befinner sig där. A) Är handlingen inkommen till LU? Exempel på inkomna  Handling anses inkommen till myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda (TF 2 kap. 6 §).
Visit boras

Inkommen handling till myndighet

Många handlingar i ett ärende blir allmänna långt innan ärendet har avslutats av myndigheten. Det gäller bland annat de handlingar som utomstående har lämnat in till myndigheten och de handlingar som myndigheten själv har skickat iväg till utomstående inom ramen för ärendet (inkomna och expedierade handlingar). En handling anses vara inkommen när den har kommit till myndigheten eller när en behörig tjänsteman har tagit emot den.

inre sekretess . För frågan om en handling är inkommen till myndigheten saknar det betydelse var.
Moms bowling

Inkommen handling till myndighet italienska klädmärken herr
zlatan knäskada
hummelsta förskola enköping
lehrerkalender a4 timetex
insufficient evidence cs go
sista dagen att söka kurser

Inkommande handlingar — en ITanpassad tolkning SvJT

Vad innebär det att en handling är upprättad? Huvudregeln är att en handling är upprättad när den har expedierats, det vill säga när den har skickats från myndigheten.

Offentlighet och sekretess Svensk Nationell Datatjänst

När en tjänsteman skapar en handling kan den bli allmän om den har en koppling till myndighetens verksamhet och gått igenom något av de steg som gör att den får status som allmän. Om den hänger ihop med ett ärende kan det t.ex. vara när ärendet avslutas. För dessa fall finns prejudikatet RÅ 1996 ref. 19 som säger att en handling som har bedömts som icke allmän av en myndighet inte ska ses som expedierad från myndigheten och inkommen till kammarrätten bara för att den överlämnas till domstolen i samband med ett överklagande.

En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara  I Region Jämtland Härjedalen likställs ordet dokument med begreppet handling i de flesta fall.